Úvod » Beletria » Neo-forum Latino-Slavonicum (Daniel Sinapius-Horčička)


        

Neo-forum Latino-Slavonicum (Daniel Sinapius-Horčička)

Nový trh latinsko-slovenský

Predané

 

Číslo produktu: 00272
Vydavateľ: Tatran
Rok vydania: 1988
Cena:
9,00 €

534 prísloví a porekadiel z biblie a antického a humanistického obdobia.

Slovenský čitateľ dostáva do rúk zbierku sentencií, prísloví, povrávok, porekadiel, a pranostík Neo-forum Latino-Slavonicum - Nový trh latinsko-slovenský Daniela Sinapia-Horčičku st., ktorej vydanie je ďalším významným edičným krokom v sprístupňovaní staršej, osobitne barokovej slovenskej literatúry.
Daniel Sinapius pochádzal zo vzdelanej sliezskej nemeckej rodiny, ktorej vetva sa usadila v Uhorsku. Narodil sa v Sučanoch 3. 9. 1640 v rodine kazateľa Jána Sinapia. Študoval v Žiline a na univerzite vo Wittenbergu. Po návrate zo štúdií sa stal rektorom latinskej školy v Jelšave (r. 1662). Po kazateľskom pôsobení v Kameňanoch v Gemeri a v Liptovskej Teplej sa jeho poslednou zastávkou stala Radvaň, kde bol zvolený i za rečníka kontubernia. Ani tu však nemohol dlho ostať pre kruté prenasledovanie. Roku 1673 sa preto vypravil i s celou rodinou do exilu do Sliezska a Vratislavi, odkiaľ r. 1677 odišiel za rektora gymnázia v Nowom Bojanowe. Tu viedol so švagrom Jánom Majerom nižšie gymnázium, na ktorom popri latinčine uplatňoval aj poľštinu i nemčinu. Podobne ako Komenský kládol dôraz na "schola ludus" a príležitostne uvádzal dramatické školské akty. V roku 1683 sa vracia do vlasti a prijíma miesto slovenského diakona v Levoči, kde sa okrem literárnej práce venoval i významnej vydavateľskej činnosti. Zomrel 27. 1. 1688.
Popri príležitostnej poézii písal Sinapius evanjelické modlitebné knižky, katechizmy a polemiky s predhovormi, v ktorých má významné miesto oslava i obrana slovenského jazyka. Okrem toho písal hry. Zredigoval, vydal a obohatil o vlastné piesne i o preklady z nemčiny Tranovského Citharu sanctorum (Levoča 1684); rovnako vydal i Komenského obrázkovú učebnicu Orbis Pictus (Levoča 1685), v ktorej uviedol stredoslovenské termíny.
Najvýznamnejším Sinapiovým dielom je však zbierka prísloví a porekadiel Neo-forum Latino-Slavonicum - Nový trh latinsko-slovenský (Lešno 1678), pozoruhodná jednak svojím latinským úvodom, predstavujúcim zanietenú obranu slovanského i slovenského národa a jazyka v duchu barokového slavizmu. Samotnú zbierku koncipoval autor nielen ako jednoduchý výber sentencií a prísloví, ale aj ako príručku morálnych zásad a frazeologických zvratov pre študujúcu mládež. Neo-forum obsahuje takmer 700 latinských sentencií a asi 550 slovenských prísloví a porekadiel, uložených v 30 oddeleniach. Preberané latinské i poľské sentencie Sinapius doslovne parafrázoval, pričom literárnu češtinu prekladov a parafráz silne slovakizoval stredoslovenskými nárečovými prvkami.
O Sinapiovo Neo-forum sa opierali pri koncipovaní svojich gramatík Daniel Krman ml. i Pavel Doležal, nepriamo aj Anton Bernolák. Bola základom zbierok Kollára i štúrovcov a stopy jeho vplyvu možno sledovať až k Adolfovi Zátureckému.

 

Počet strán: 272
Jazyk: slovenský/latinský
Väzba: pevná s prebalom
Stav prebalu: 5/5
Stav knižného bloku: 5/5

YjU0Ym